60% KORTING OP ALLE KINDERKLEDING VAN NOESER

Algemene voorwaarden


Zullen wij je een handje helpen?
Je hebt vast geen zin deze lap tekst door te spitten, dus we highlighten even de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden:
 

1.
Wij verzenden standaard op dinsdag en donderdag. (Tenzij nadrukkelijk bij het product een andere levertijd aangegeven staat.)

2.
Verzendkosten: v.a. 4,95.  Bij bestellingen boven de 60 euro is verzending gratis!

3.
Toch niet helemaal happy met je bestelling? Je mag het binnen 14 dagen retour sturen. Retourkosten zijn voor jouw rekening.

4.
We doen altijd onze uiterste best een cadeautje te maken van jouw bestelling. Heb je je bestelde artikel uitgepakt en ben je niet 100% tevreden? mail dan even naar klantenservice@haasopdemaan.nl , dan kijken we samen hoe we het naar tevredenheid kunnen oplossen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat waren in het kort de belangrijkste punten. Een beetje saai, maar wel verstandig, loop bij een (online) aankoop altijd even de algemene voorwaarden door. Deze vind je hieronder in zijn geheel;

 

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als klant.

 

1.  Definities

1.1 Haas op de Maan; Eenmanszaak, statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de KvK onder nummer 20162742.
1.2 Website: de website van Haas op de Maan, te raadplegen via www.haasopdemaan.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijke rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Haas op de Maan en/of zich geregistreerd heeft op de website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Haas op de Maan en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.7 Schriftelijk: kan worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan per e-mail.
1.8 Dag: Kalenderdag

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Haas op de Maan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Haas op de Maan deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, acht Haas op de Maan Klant verantwoordelijk schriftelijk deze algemene voorwaarden op te vragen alvorens overeenkomst aan te gaan.
2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website en in andere reclame uitingen van Haas op de Maan vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten overeenkomst worden vermeld.
3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.4 De inhoud van de website, alsook andere reclame uitingen van Haas op de Maan is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Haas op de Maan kan echter geen garanties geven dat alle informatie op de website juist en volledig is. Alle prijzen en informatie op de website alsook andere reclame uitingen van Haas op de Maan zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijk programmeer- en typefouten.
3.5 Haas op de Maan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolgen van beeldschermkwaliteit.

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod op de website heeft aanvaard, bevestigt Haas op de Maan onverwijld via schriftelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Haas op de Maan is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat klant bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Haas op de Maan het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Het staat Haas op de Maan vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door de klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Haas op de Maan zal dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na weigering teruggestort worden.

5. Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website heeft klant de mogelijkheid zich te registreren via het registratieformulier/de account-inlogmogelijkheid op de website.
5.2 Tijdens het registreren kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Haas op de Maan is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder verantwoordelijkheid en risico van klant.
5.4 Indien klant vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zsm zijn wachtwoord te wijzigen en Haas op de Maan daarvan in kennis te stellen.

 

6. Levering

6.1 Zodra de bestelling door Haas op de Maan is ontvangen, met in acht neming van deze algemene voorwaarden, worden de producten in beginsel op dinsdagen en donderdagen verzenden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
6.2 Mocht onverhoopt niet duidelijk zijn aangegeven binnen welke termijn de bestelling wordt geleverd, dan levert Haas op de Maan na totstandkoming van overeenkomst uiterlijk binnen 30 dagen.
6.3 Verzendkosten zijn voor bestellingen onder 60,00 euro voor rekening van klant. Verzendkosten vanaf 3,95 euro. Afhankelijk van het gewicht van de bestelling kan het bedrag hoger uitvallen. Bij bestellingen boven 60,00 euro zijn de verzendkosten voor rekening van Haas op de Maan.
6.4 Indien Haas op de Maan niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 6.1, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan  in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Haas op de Maan zal dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort worden.
6.5 Haas op de Maan is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
6.6 Haas op de Maan adviseert klant tijdens overeenkomst aangetekende verzending te kiezen. Bij niet aangetekende verzending is het risico voor de klant. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering, zoals aangetekende verzending, dan de goedkoopste standaardlevering hoeft Haas op de Maan de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen bij retourenen. Zie lid 7.6 .
6.7 Klant dient de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 3 dagen schriftelijk te melden. Zie ook lid 11.1.


7. Retourneren

7.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Haas op de Maan binnen 14 dagen na ontvangst van het product te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.2 Klant dient voor retourneren gebruik te maken van de retourprocedure van Haas op de Maan welke op de website van Haas op de Maan te vinden is. (http://www.haasopdemaan.nl/service/shipping-returns/)
7.3 Haas op de Maan mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar klant niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
7.4 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.
7.5 Klant dient zorgvuldig met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is te kunnen beoordelen of hij het product wil houden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking retour zenden, met in acht neming van lid 7.2. Het uitgangspunt hierbij is dat klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.6 Reeds door klant betaalde bedragen zullen zsm, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Haas op de Maan de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Haas op de Maan mag wachten met terugbetalen tot zij de producten heeft (terug) ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
7.7 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.8 Indien klant een beschadigd product, of een beschadigde verpakking retour stuurt is Haas op de Maan gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
7.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij klant.
7.10 Als klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7.11 Op maat gemaakte items (custom made/gepersonaliseerd) zijn uitgesloten voor retour. Helaas kunnen we deze items niet meer verkopen en kunnen we deze niet retour nemen.

8. Uitsluiting Herroepingsrecht

8.1 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
8.2 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
8.3 Op maat gemaakte items (custom made/gepersonaliseerd) zijn uitgesloten voor retour. Helaas kunnen we deze items niet meer verkopen en kunnen we deze niet retour nemen.
8.4 Alle overige uitzonderingen als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

9. Annuleren

9.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit voor 14:00 uur op de dag van bestelling gebeurt, en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Wanneer de bestelling al is verstuurd, kan klant gebruik maken van het herroepingsrecht. Retourkosten blijven dan, zoals vermeld in lid 7.4 voor rekening van klant.

10. Betaling

10.1 Klant dient betalingen aan Haas op de Maan volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Haas op de Maan is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
10.2 Eventuele onjuistheden in de facturatie dient door klant direct aan Haas op de Maan gemeld te worden, zodat het bedrag gecorrigeerd kan worden.
10.3 Onjuistheden in de facturatie ontslaat klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.


11. Garantie

11.1 Klant dient de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 3 dagen schriftelijk te melden.
11.2 Indien Haas op de Maan de klacht gegrond acht, wordt na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.
11.3 Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van één (1) maand. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Haas op de Maan, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.
11.4 Klant heeft geen recht op garantie indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van klant.
 

12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Haas op de Maan jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.2 Aansprakelijkheid van Haas op de Maan jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.3 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Haas op de Maan jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Haas op de Maan.
12.4 De aansprakelijkheid van Haas op de Maan jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Haas op de Maan onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Haas op de Maan ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Haas op de Maan in staat is adequaat te reageren.
12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Haas op de Maan meldt.
12.6 In geval van overmacht is Haas op de Maan niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Zolang klant geen volledige betaling voor de overeenkomst heeft voldaan, blijven alle geleverde producten eigendom van Haas op de Maan.

 

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Haas op de Maan geleverde producten of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Haas op de Maan en/of haar leveranciers.
14.2 Het is gebruikers van de website niet toegestaan teksten, afbeeldingen, vormgeving, illustraties, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel na te bootsen zonder daartoe expliciet toestemming van Haas op de Maan te hebben verkregen.

15. Overmacht

15.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Haas op de Maan, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Haas op de Maan kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Haas op de Maan ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2 Overmacht geeft Haas op de Maan het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

16. Partiële nietigheid

16.1 Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met consument niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

17. Plaats van nakoming/toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 De vestigingsplaats van Haas op de Maan is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Haas op de Maan moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Haas op de Maan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Haas op de Maan gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Zo… Heb je alles aandachtig gelezen en heb je toch nog vragen en/of opmerkingen, voel je dan ten alle tijden vrij om contact op te nemen met ons. We willen uiteindelijk altijd onze uiterste best doen om onze klanten happy te maken!

 

Haas op de Maan
Pastoor Vermuntstraat 20
4851 CS Ulvenhout

Klantenservice@haasopdemaan.nl
KvK: 20162742
BTW:
NL213852603B01